sloma_2.jpg

REGULAMIN

SEKCJI SPORTOWEJ

§ 1 Wszyscy uczestnicy zajęć Sekcji Sportowej Studia Tańca VIVERO są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Zajęć Artystyczno-
     
Edukacyjnych w Teatrze Ziemi Rybnickiej dostępnego na stronie TZR pod adresem: https://www.teatrziemirybnickiej.pl/grupy-artystyczne/

§ 2 Warunki dopuszczenia tancerza do Sekcji Sportowej:

 • uzyskanie wymaganej liczby punktów podczas castingu do grupy sportowej (lub w szczególnych przypadkach zaproszenie od głównego trenera zespołu)

 • należyte wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

 • stan zdrowia dopuszczający uprawianie tańca na poziomie sportowym (potwierdzony opinią lekarza)

 • zobowiązanie do regularnego i aktywnego uczestnictwa w treningach sekcji sportowej..

 • regularne wnoszenie opłat za udział w zajęciach.

§ 3 Postanowienia ogólne​​

 1. Zawodnik ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach podstawowych swojej grupy (3x w tygodniu) oraz zajęciach dodatkowych (repertuar, konsultacje).

 2. W razie nałożenia zakazu prowadzenia zajęć w związku z walką z pandemią COVID-19 zajęcia mogą się odbywać w formie online. Udział w zajęciach online jest obowiązkowy

 3. Soliści i duety są zobowiązani do co najmniej 1 konsultacji indywidualnej z wybranym trenerem przed każdym turniejem tanecznym.

 4. Zawodnik sam, w oparciu o opinię trenera i rodziców lub prawnych opiekunów decyduje o ilości choreografii zbiorowych i solowych, w których bierze udział w danym sezonie, najpóźniej do 30 września danego roku.

 5. Zawodnik ma prawo do trzech nieobecności w semestrze. Każda kolejna nieobecność musi zostać usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub usprawiedliwieniem przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 6. Rodzice niepełnoletnich Zawodników Studia Tańca VIVERO zobowiązani są do osobistego lub telefonicznego zawiadamiania trenera lub instruktora o długotrwałej nieobecności dziecka na zajęciach, o problemach w nauce, problemach zdrowotnych, kontuzjach, oraz o rezygnacji z członkostwa w Studiu Tańca VIVERO.

 7. Zawodnik ma obowiązek uzyskania zgody głównego trenera Studia Tańca Vivero na udział w jakichkolwiek projektach artystycznych, warsztatach, obozach treningowych, zajęciach tanecznych i artystycznych, lekcjach tańca, konsultacjach z innymi trenerami oraz imprezach sportowych i artystycznych organizowanych przez inne podmioty niż Studio Tańca Vivero.

 8. Zawodnik ma obowiązek uzyskania zgody głównego trenera Studia Tańca Vivero na członkostwo w innych grupach tanecznych funkcjonujących poza Studiem Tańca Vivero oraz pracę jako instruktor lub choreograf w innych zespołach i szkołach tańca.

 9. Zawodnik ma obowiązek uzyskania zgody głównego trenera Studia Tańca Vivero na udział w komercyjnych sesjach fotograficznych, kampaniach reklamowych, eventach, programach telewizyjnych i radiowych, wydarzeniach medialnych itp.

 10. Zawodnik nie może brać udziału jako tancerz w publicznych występach zespołu działającego poza Studiem Tańca Vivero.

 11. Zawodnik ma obowiązek dbać o dobre imię Studia Tańca VIVERO i honor tancerza. Szczególnie poprzez:

 • zachowanie kultury osobistej nie tylko w na zajęciach ale i poza nimi.

 • dbałość o kulturę języka na zajęciach i na co dzień.

 • odpowiednie przykładanie się do obowiązków szkolnych, nie zaniedbywanie nauki.

 • szczególną dbałość o największą świętość każdego tancerza, czyli własne ciało, w szczególności poprzez zdrowe odżywianie, niepalenie, postępowanie zgodne z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości, unikanie nałogów i uzależnień.

 • dążenie do własnego rozwoju; artystycznego, ruchowego i naukowego również poza działalnością prowadzoną przez Studio Tańca Vivero.

§ 4 Reguły korzystania z sal treningowych:

 1. Przed zajęciami na salę można wejść dopiero w obecności instruktora, nawet jeśli drzwi są już wcześniej otwarte.

 2. Na salę można wchodzić jedynie w obuwiu zmiennym lub boso.

 3. W trakcie zajęć na sali przebywać może jedynie instruktor/instruktorzy oraz uczestnicy zajęć. Obowiązuje zakaz wchodzenia na salę osobom postronnym, w tym rodzicom i opiekunom. 

 4. Uczestnikom nie wolno wchodzić na salę w trakcie trwania zajęć innej grupy.

 5. Na sale taneczne nie wolno wnosić jedzenia, napojów (poza wodą) ani telefonów komórkowych. Wszystkie te rzeczy należy pozostawić w szatni lub na korytarzu.

 6. Jedzenie i picie jest dozwolone tylko w czasie przerw, które wyznacza instruktor i tylko poza salą. (W szatni lub na korytarzu). Chyba, że instruktor zaleci inaczej.

 7. Na sali ćwiczeń nie wolno wchodzić na parapety, wchodzić ani siadać na urządzeniach klimatyzacyjnych.

 8. Nie wolno opuszczać sali ćwiczeń w trakcie zajęć bez wiedzy i zgody instruktora.

 9. Po zakończeniu zajęć, każdy uczestnik ma obowiązek posprzątania po sobie i pozostawienia sali, szatni oraz wszystkich innych pomieszczeń TZR w należytym porządku.

​​

§ 5 Polska Federacja Tańca i International Dance Organization

 1. Zawodnicy ST Vivero są zrzeszeni z Polskiej Federacji Tańca i International Dance Organization i z tego tytułu podlegają wszystkim przepisom i regulacjom obu tych organizacji.

 2. W ramach członkostwa w PFT każdy Zawodnik ST Vivero ma prawo do udziału w turniejach ligowych, Otwartych Mistrzostwach Polski, Grand Prix Polski, Krajowych Mistrzostwach oraz turniejach międzynarodowych IDO w konkurencjach solo, duet, mała grupa, formacja, w dyscyplinach: jazz dance, show-dance, modern&contemporary, balet, hip-hop, street dance show.

 3. Członkostwo w PFT oraz IDO związane jest z obowiązkiem wnoszenia regularnych, rocznych opłat członkowskich oraz do wnoszenia opłat za start w turniejach. 

§ 5 Kostiumy

 1. ST Vivero zapewnia tancerzom kostiumy do występów grupowych (formacje i małe grupy). 

 2. W pierwszej kolejności wykorzystywane są zawsze kostiumy z magazynu kostiumów ST Vivero

 3. Decyzja o zakupie nowych kostiumów, oraz szczegółowy projekt, dobór detali i kolorystyki podlega decyzji trenerów ST Vivero

 4. Wszystkie kostiumy zewidencjonowane są w Rejestrze Kostiumów i każdorazowe zabranie ich z magazynu i zwrot do magazynu musi być odnotowane w Rejestrze. 

 5. Kostiumy wydawane są najwcześniej na ostatnich zajęciach przed turniejem lub w dniu turnieju.

 6. Pobierając kostium tancerz  zobowiązuje się do zwrotu kostiumu niezanieczyszczonego i nie zniszczonego w podanym terminie i zgadza się na pokrycie kosztów naprawy lub odkupienia stroju w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia.

 7. Kostiumy transportuje się tylko i wyłącznie na wieszakach ubraniowych, w pokrowcach na ubrania. Niedopuszczalne jest przechowywanie i transport kostiumów w torbach, reklamówkach itp.

 8. Kostiumy prać można wyłącznie ręcznie w delikatnych środkach piorących, bez użycia odplamiaczy i wybielaczy, prasować z najwyższą ostrożnością, tylko te elementy, które tego wymagają. 

 9. Kostiumy należy zwrócić najpóźniej na następnych zajęciach po turnieju.

 10. W razie zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia kostiumu lub jego elementów tancerz jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy, wymiany lub zakupu nowego kostiumu.

 11. 2. Kostiumy do konkurencji solowych i duetów zawodnicy mogą opłacić samodzielnie, pod warunkiem, że zostanie zamówiony przez trenerów ST Vivero po uzgodnieniu z tancerzem szczegółowego projektu kostiumu, kosztu i innych szczegółów lub  przygotowany samodzielnie / zamówiony / zakupiony i dostarczony przez tancerza ale jedynie po uzgodnieniu z trenerami szczegółowego projektu kostiumu oraz przymiarką na konsultacjach z trenerem, najpóźniej na tydzień przed startem w turnieju.

 12. Kostium, który jest własnością tancerza może być przechowywany w Magazynie Kostiumów ST Vivero, na wieszaku i w worku ubraniowym opatrzonym imieniem i nazwiskiem tancerza. 

 13. Po zakończonym sezonie artystycznym istnieje możliwość wykupienia kostiumu przez ST Vivero lub przez innego tancerza wg indywidualnych uzgodnień. 

 14. Kostiumy do konkurencji solowych i duetów mogą być wypożyczone z magazynu ST Vivero. Wypożyczenie może mieć miejsce jedynie za wiedzą i zgodą trenerów ST Vivero. Kostiumy wydawane są tylko i wyłącznie przez trenera na ostatnich zajęciach przed turniejem i zwracane natychmiast po zakończeniu turnieju, lub na najbliższych zajęciach, jeśli wymagają wyprania lub naprawy. 

 15. Wypożyczając kostium tancerz lub rodzic zgadza się na pokrycie kosztów zakupu nowego kostiumu w przypadku trwałego uszkodzenia bądź zgubienia kostiumu lub jego elementów. 

§ 6 Opłaty:

 1. Roczna opłata Zawodnika ST Vivero wynosi 800 zł    

 2. Opłata roczna jest podzielona na 10 równych rat płatnych do 10 dnia każdego miesiąca od września do czerwca. (80 zł x 10 miesięcy) 

 3. Opłata roczna obejmuje zajęcia grupowe 3 x w tygodniu.

 4. Soliści, duety oraz małe grupy są zobowiązane do wniesienia dodatkowej rocznej opłaty wynoszącej 300 zł (podzielona na 90 rat po 30 zł). Opłata dodatkowa obejmuje zajęcia z repertuaru solo/duet/mała grupa. 

 5. Opłata nie ulega zmniejszeniu ani zwrotowi w razie długotrwałej nieobecności lub rezygnacji z członkostwa w Studiu Tańca VIVERO.

 6. INNE OPŁATY:
  - licencja roczna tancerza PFT - 70 zł /rok
  - Opłaty za udział w imprezach międzynarodowych
  (są pobierane tylko w przypadku zakwalifikowania się danego zawodnika na turniej międzynarodowy)
  - licencja roczna tancerza IDO - 125 zł /rok
  - opłata startowa za udział w turnieju IDO - 125 zł /za każdy turniej

 7. TZR pokrywa koszty przejazdu zawodników na turnieje i występy oraz koszty ubezpieczenia na czas podróży. Zawodnicy samodzielnie pokrywają koszty opłat startowych, noclegów i wyżywienia podczas wyjazdów.

 8. Studio Tańca VIVERO ma możliwość dofinansowania udziału swoich Zawodników w turniejach i warsztatach tańca. Pierwszeństwo w dofinansowaniach mają zawodnicy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Studia Tańca, biorą udział w pokazach i występach na rzecz Urzędu Miasta Rybnika oraz innego rodzaju imprezach charytatywnych.

​​​​

§ 7 Stroje treningowe zawodników obowiązujące w sezonie 2021/2022

​​

Taniec Klasyczny:

- dopasowane body / kostium gimnastyczny w jednolitym kolorze, bez zdobień, cekinów, kamieni etc.

- białe rajstopy

- krótkie  spodenki lub spódniczka baletowa

- baletki (w jednolitym kolorze, bez zdobień, cekinów itp.)

- włosy spięte w kok lub schludny warkocz. Spięte grzywki i wszelkie opadające luźno kosmyki.

Taniec Jazzowy:

- dopasowana góra (body, kostium, przylegająca do ciała bluzka) w jednolitym kolorze, bez zdobień, cekinów, kamieni etc.

- długie sportowe spodnie, lub krótkie spodnie i ochraniacze lub getry na kolana

- obuwie przeznaczone do tańca jazzowego lub ciemne skarpetki

- włosy spięte w taki sposób, aby podczas tańca twarz była odsłonięta

Inne formy:

- strój sportowy, dopasowany do formy zajęć

- włosy spięte tak, aby nie przeszkadzały w ruchu

- dowolne miękkie obuwie przeznaczone do uprawiania sportu lub tańca.

Bezwzględnie zabrania się noszenia podczas zajęć biżuterii, zegarków i innych wiszących ozdób.

§ 8 Postanowienia Końcowe

 1. W przypadku złamania niniejszego regulaminu Rada Trenerów może zdecydować o upomnieniu, czasowym zawieszeniu Zawodnika w treningach lub całkowitym usunięciu z Kadry Zawodników.

 2. Od decyzji Rady Trenerów o zawieszeniu czy usunięciu z Kadry można się odwołać pisemnie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§ 9 Wytyczne Sanitarne w związku z Pandemią COVID-19

 1. Uczestnicy zajęć Studio Tańca VIVERO są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Wytycznych Sanitarnych dla uczestników zajęć  artystycznych Teatrze Ziemi Rybnickiej. Aktualne Wytyczne Sanitarne oraz niezbędne oświadczenia znajdują się na stronie: https://www.teatrziemirybnickiej.pl/grupy-artystyczne/