top of page
DSC_5291.jpg

REGULAMIN

SEKCJI REKREACYNEJ

§ 1 Wszyscy uczestnicy zajęć Sekcji Rekreacyjnej Studia Tańca VIVERO są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Zajęć Artystyczno-

   Edukacyjnych w Teatrze Ziemi Rybnickiej dostępnego na stronie TZR pod adresem: https://www.teatrziemirybnickiej.pl/grupy-artystyczne/


§ 2 Organizacja zajęć:

 1. Zajęcia trwają odpowiednio 45, 60 lub 90 minut.

 2. W razie nałożenia zakazu prowadzenia zajęć w związku z walką z pandemią COVID-19 zajęcia mogą się odbywać w formie online. Uczestnik ma prawo nieodpłatnego zawieszenia udziału w zajęciach na czas obowiązywania ograniczeń. 

 3. Na zajęciach Studia Tańca VIVERO uczestników obowiązuje strój treningowy, sportowy, oraz odpowiednie obuwie sportowe lub taneczne, na miękkiej podeszwie.

 4. Na określone zajęcia trener lub instruktor może wymagać stroju ściśle przez niego określonego.

 5. Włosy powinny być spięte tak, by odsłaniały oczy a fryzura nie wymagała poprawiania podczas zajęć.

 6. Na zajęciach obowiązuje zakaz żucia gumy, spożywania jakichkolwiek posiłków i picia gazowanych napojów.

 7. Na zajęciach obowiązuje zakaz noszenia biżuterii, zegarków etc.

§ 3 Reguły korzystania z sal treningowych:

 1. Przed zajęciami na salę można wejść dopiero w obecności instruktora, nawet jeśli drzwi są już wcześniej otwarte.

 2. Na salę można wchodzić jedynie w obuwiu zmiennym lub boso.

 3. W trakcie zajęć na sali przebywać może jedynie instruktor/instruktorzy oraz uczestnicy zajęć. Obowiązuje zakaz wchodzenia na salę osobom postronnym, w tym rodzicom i opiekunom. 

 4. Uczestnikom nie wolno wchodzić na salę w trakcie trwania zajęć innej grupy.

 5. Na sale taneczne nie wolno wnosić jedzenia, napojów (poza wodą) ani telefonów komórkowych. Wszystkie te rzeczy należy pozostawić w szatni lub na korytarzu.

 6. Jedzenie i picie jest dozwolone tylko w czasie przerw, które wyznacza instruktor i tylko poza salą. (W szatni lub na korytarzu). Chyba, że instruktor zaleci inaczej.

 7. Na sali ćwiczeń nie wolno wchodzić na parapety, wchodzić ani siadać na urządzeniach klimatyzacyjnych.

 8. Nie wolno opuszczać sali ćwiczeń w trakcie zajęć bez wiedzy i zgody instruktora.

 9. Po zakończeniu zajęć, każdy uczestnik ma obowiązek posprzątania po sobie i pozostawienia sali, szatni oraz wszystkich innych pomieszczeń TZR w należytym porządku.

 

§ 4 Kostiumy

 1. ST Vivero zapewnia tancerzom kostiumy do występów, według poniższych zasad:
  - wszystkie kostiumy zewidencjonowane są w Rejestrze Kostiumów i każdorazowe zabranie ich z magazynu i zwrot do magazynu musi być odnotowane w Rejestrze przez instruktora. 
  - kostiumy wydawane są najwcześniej na ostatnich zajęciach przed występem lub w dniu występu.
  - pobierając kostium tancerz  zobowiązuje się do zwrotu kostiumu niezanieczyszcznego i nie zniszczonego w podanym terminie i zgadza się na pokrycie kosztów naprawy lub odkupienia stroju w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia.
  - kostiumy transportuje się tylko i wyłącznie na wieszakach ubraniowych, w pokrowcach na ubrania. Niedopuszczalne jest przechowywanie i transport kostiumów w torbach, reklamówkach itp.
  - kostiumy prać można wyłącznie ręcznie w delikatnych środkach piorących, bez użycia odplamiaczy i wybielaczy, prasować z najwyższą ostrożnością, tylko te elementy, które tego wymagają. 
  - Kostiumy należy zwrócić bezpośrednio po występie, lub gdy instruktor zaleci inaczej, najpóźniej na następnych zajęciach po występie.
  - w razie zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia kostiumu lub jego elementów tancerz jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy, wymiany lub zakupu nowego kostiumu.

§ 5 Postanowienia końcowe

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Studiu Tańca VIVERO lub Regulaminu Zajęć Artystyczno-Edukacyjnych w Teatrze Ziemi Rybnickiej, trener lub instruktor może ukarać członka Studia poprzez tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach i występach, powiadomienie rodziców lub ostatecznie – skreślenie z listy uczestników zajęć w Studiu Tańca Vivero.

§ 9 Wytyczne Sanitarne w związku z Pandemią COVID-19

Uczestnicy zajęć Studio Tańca VIVERO są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Wytycznych Sanitarnych dla uczestników zajęć  artystycznych Teatrze Ziemi Rybnickiej. Aktualne Wytyczne Sanitarne oraz niezbędne oświadczenia znajdują się na stronie: https://www.teatrziemirybnickiej.pl/grupy-artystyczne/

bottom of page